Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Sportovní hry

V rámci pohybové výchovy v mateřské škole nabízíme dětem pro rozvoj hrubé motoriky sportovní hry.

Patří sem:

 • Aerobik
 • Gymnastika
 • Jóga
 • Hry

Sportovní hry se konají vždy v pondělí podle rozpisu v šatnách tříd.

 

AEROBIK

Charakteristika doplňkové činnosti:

V mateřské škole dbáme na rozvoj osobnosti dítěte po všech stránkách, tedy i po stránce tělesné.  Proto jsme  také do doplňkových činností zařadili dětský aerobik. Při vedení jednotlivých lekcí musíme mít vždy na paměti anatomické, fyziologické i psychologické zvláštnosti dětí předškolního věku.

Ve fyziologickém i psychickém vývoji dětí jsou velké rozdíly. Do lekcí aerobiku je vhodné je rozdělit podle pokročilosti i věku.

Lekce aerobiku pro děti se liší svým celkovým zaměřením a náplní. Při přípravě musíme dbát na věk a pokročilost cvičenců. To ovlivní výběr hudby, pohybů, organizaci a náplň lekce.

Charakteristika aerobiku pro děti do 7mi let:

 • v tomto věku ještě nehovoříme o aerobiku jako takovém, ale spíše o jeho prvcích, které zařazujeme do jednotlivých lekcí
 • jde nám spíše o přípravu dětí na pohybovou činnost, postupné zařazování dětí do kolektivu kroužku, seznamování s hudbou a dalšími prvky dětského aerobiku
 • délka lekce by se měla pohybovat v délce asi 30 min, pak už je obtížnější u dětí udržet jejich záměrnou pozornost
 • děti cvičení v tomto věku velmi baví, instruktorka je pro ně velkým vzorem
 • určujeme a dodržujeme s dětmi pitný režim (děti zapomínají pít, popřípadě si vše vypíjí na začátku lekce)
 • využíváme především názornou ukázku při učení jednotlivých pohybů či poloh
 • u dětí toho věku není ještě dostatečně vyvinuta přesnost pohybu, snažíme se to přecházet, děti netrápíme
 • při cvičení můžeme využít hudbu z pohádek, písničky od dětských skladatelů, namixovanou hudbu lze také použít, ale není pro děti tak chytlavá, jako pohádkové melodie, které většinou děti dobře znají
 • postupně můžeme zapojovat mixovanou hudbu právě kvůli jejímu pravidelnému tempu a „osmičkovému“ řazení
 • rychlost hudby by se měla pohybovat průměrně kolem 125 BPM, ale pro zpestření hodiny je možné zvolit při různých činnostech i hudbu rychlejší či pomalejší
 • základní kroky aerobiku učíme podle motivačního názvosloví a říkadel, pro děti je přirozenější a zábavnější spojit jednotlivé kroky se světem jejich fantazie
 • zařazujeme velké množství her a soutěží, ty jsou pro děti nejvíce poutavé
 • je třeba být jako instruktor důsledný na pravidla her a soutěží, být spravedlivý
 • činnosti musíme často střídat, hodně motivujeme
 • formou hry nebo motivačního názvosloví zařazujeme v každé lekci cviky na posílení a protažení svalů, abychom postupně budovali správný stereotyp držení těla
 • proto zařazujeme především cviky na posílení mezilopatkového a břišního svalstva, která působí na svalový korzet udržující správné postavení páteře
 • učíme dětí správnému dýchání při cvičení, především v polohách při posilování a protahování svalstva
 • lekce se nemusí svou skladbou vždy podobat hodině aerobiku pro dospělé, i přesto se pokoušíme plnit všechny stanovené úkoly
 • využíváme pestrou škálu různých pomůcek typických i netypických – nafukovací balónky, plyšová zvířátka, noviny, kolíky, koberečky,…

 

Zásady cvičení s malými dětmi:

 • Práce s dětmi není jen cvičení, ale vždy i výchova. Cvičitelka je jejich vzorem.
 • Je potřeba zaměřit se na všestrannost rozvoje všech pohybových schopností.
 • Motto cvičení: „ Pestrostí a motivací proti nudě a únavě.“
 • Dodržovat správnou a jednoduchou terminologii, nedávat příliš příkazů najednou, postupovat od jednoduchého ke složitějšímu.
 • Začít správně provedenými jednoduchými pohyby a ty potom rozvíjet – co děti nezvládnou, je nemotivuje.
 • Je potřeba zařadit do cvičení i oblíbené soutěže, to pravé pro děti je intervalová zátěž.
 • Nenechat se strhnout k jednostrannosti.
 • Střídat zapojení a uvolnění paží, příliš nevzpažovat, nezařazovat prudké, nekoordinované pohyby.
 • Každý cvik důkladně a pomalu nacvičit, vícečetné opakování, nevzdávat se při prvních nezdarech.
 • Umožnit dětem i vlastní improvizaci, rozvíjet fantazii.
 • Prvotní seznamování s kroky provádět za pomocí jednoduchým, zapamatovatelných říkanek, které cvičitelce umožňují při nácviku volit mírnější tempo a reagovat slovně na děti.
 • Postupným spojováním říkadel tvořit nenápadně a nenásilně vystoupení pro veřejnost

 

Podmínky naplnění činnosti:

Materiální podmínky:

 • Metodická podpora – Kafomet, Začalo to beruškou
 • Technické vybavení – cd přehrávač, cd nosiče
 • Pc – vyhledávání informací, hudby, metodiky
 • Prostorové podmínky

 

Pedagogické zajištění:

 • Aerobik vede Bc. Věra Hradilová – absolvovala školení specializované na dětský aerobik u známé cvičitelky a autorky metodik Hany Toufarové

 

Spolupráce s rodiči:

 • Rodiče se mohou kdykoli účastnit lekce aerobiku
 • Svým přístupem podporují děti a vedou k pravidelné docházce a tím ke kladnému vztahu k pohybu
 • Pro rodiče bude určeno i závěrečné vystoupení dětí

 

Záměry činnosti:

Záměrem aerobního cvičení je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností.

 

 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 •  vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

 

Výstupy činnosti:

 • podporovat rychlou reakci na rozlišení pravé a levé strany
 • umět se rychle a pohotově orientovat v prostoru
 • zvládnout přesnou nápodobu pohybu
 • procvičovat postřeh, obratnost, radost z pohybu
 • vědět, proč je pohyb zdravý pro náš organismus
 • navozovat citové vztahy mezi dětmi
 • vést děti k radosti z vlastní dovednosti, vyjádřit rytmus písně pohybem
 • navozovat solidární myšlení s kamarády při vystoupení i během nacvičování
 • upevňovat vztahy dětí k rodičům – vystoupení pro maminky

 

Nabídka činnosti:

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.)
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 •  zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení) hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • cvičení s hudbou 

Paní učitelka: Bc.Věra Skalická

Absolvovala kurz známé cvičitelky a autorky odborné literatury a metodik děského aerobiku Hany Toufarové.

 

JÓGA PRO DĚTI


Charakteristika:

Program doplňkové činnosti „dětská jóga“ je svým obsahem přizpůsobena dětem ve věku       4–6 let. Dochází sem 15 dětí pod vedení Kateřiny Burgstallerové. Cvičení probíhá vždy jednou za čtrnáct dní v prostorách mateřské školy ve třídě U Rákosníčka. Děti cvičí na předem připraveném prostoru, ve vyvětrané místnosti, na koberci a cvičební podložce.  Ke cvičení potřebují děti vhodné oblečení.  Učitelka si vyzvedává děti v jednotlivých třídách, děti se převlečou do cvičebního oblečení a po ukončení doplňkové aktivity a úklidu třídy, děti odvádí do třídy U Makové panenky. Časové rozvržení je od 15.00 do 16.00 hod.

V každém cvičebním celku se zabýváme tématem motivovaným pohádkou, výtvarnou činností k danému tématu a zajímavou pohybovou hrou, vždy se také společně zamyslíme nad tím, co z příběhu plyne za poučení.  Pohádku prostupují jednotlivé asány. Cvičení jógy umožňuje vyjádřit spontánní radost z pohybu, dodá dětem dobrou náladu a naučí je, jak se zklidnit nebo naopak získat energii. Po každém cvičení přemýšlíme nad tím, jaké poučení si můžeme z příběhu odnést a vyrobíme si společně výrobek, namalujeme obrázek, který nám pohádku bude připomínat. Při cvičení si děti protáhnou tělo, naučí se různé pozice, díky kterým zvládnou vlastní soustředění, najdou způsob jak se zklidnit nebo naopak získat novou energii, možnost vyjádřit spontánní radost z pohybu. Díky cvičení udržují v rovnováze všechny životní funkce a napomáhají ke správnému držení těla a celkové posílení organismu. Praktikování jógy přináší sebepoznání, lépe potom porozumíme svým vnitřním funkcím a snadněji přijímáme svět kolem nás. Chápeme, co znamená porozumění, soucit, láska, a učíme se je využít v každodenním životě. Všechna cvičení jógy se provádějí uvolněně, nepříjemné napětí či bolest do cvičení nepatří. Jednotlivé asány vždy názorně předvádíme a motivujeme děti k pohybu slovy související s pohádkou. Dbáme na správné provádění jednotlivých cviků a na správný způsob cvičení. Po cvičení děti vždy odpočívají v relaxační pozici s doprovodem relaxační hudby nebo doprovodem slovním. Při cvičení dbáme na bezpečnost a zdraví dětí.

 

 

Záměry:

 • Budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním dětem, sociální soudržnost
 • Posilovat vytrvalost, obratnost a koordinaci pohybu dětí
 • Rozšiřovat poznatky o přírodě a životním prostředí
 • Dělat radost sobě i druhým
 • Vytvářet zdravé životní návyky, zdravý životní styl
 • Podpoříme aktivitu dětí a radost z toho, co samo dokázalo
 • Budeme podporovat prosociální chování ve vztahu k druhým lidem a celé společnosti
 • Pomocí příběhů povedeme děti k tomu, aby si uvědomily, že za svá jednání nesou odpovědnost důsledky
 • Dovedeme je ke stanovisku, že všichni lidé jsou si rovni, a to bez ohledu na to, že se něčím odlišují (tělesně, zdravotně, jazykově)
 • Naučíme děti rozlišovat, co zdraví prospívá a co škodí
 • Maximálně budeme podporovat vytváření kladného vztahu k přírodě a jejím zákonitostem
 • Vhodnou motivací podpořit děti k aktivitám všímání si dějů a jevů kolem sebe, jejich porozumění, vyjádření svých pocitů
 • Podpoříme fantazii dětí, kreativitu a tvořivost
 • Budeme posilovat prosociální chování funkcí

 

 Očekávané výstupy:

 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit je pokynu
 • Postupovat podle pokynů a instrukcí
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Respektovat předem vyjasněná pravidla
 • Rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí
 • Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • Porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • Uvědomit si příjemné a nepříjemné citové prožitky
 • Pochopit, že každý má ve společenství své místo
 • Zachovávat správné držení těla
 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb s hudbou
 • Koordinovat lokomoci a další pohyby těla
 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví
 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky
 • Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý

 

Vzdělávací nabídka:

 • Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační)
 • Činnosti zaměřené k poznávání vlastního těla a jeho částí
 • Komentování zážitků a aktivit
 • Sociální a interakční hry
 • Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů na místě)
 • Prosociální hry
 • Hry podporující spolupráci
 • Hudebně-pohybové hry
 • Aktivity podporující uvědomění si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství)

 

Jméno pedagoga:

Kateřina Burgstallerová, absolventka kurzů:

Jóga pro děti I, II, II a kurzu Jógové sestavy pro děti pod vedením známé cvičitelky jógy Síty Rojové

TOPlist