Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Třída Rákosníčka

10. TŘÍDA "U RÁKOSNÍČKA"

 

Charakteristika třídy:

 

Do naší třídy Rákosníček dochází celkem 19 dětí, z toho je 9 chlapců a 10 děvčat. Třída je heterogenní, věkové složení dětí je 4-6 let. Dva chlapci jsou integrovaní a věnuje se jim také asistentka pedagoga. Všem dětem vytváříme prostor pro rozvoj osobnosti. Samozřejmostí je každodenní cvičení – tedy rozvoj jemné i hrubé motoriky. K dispozici jsou během celého dne veškeré výtvarné materiály, hry, stavebnice
a didaktické pomůcky pro zajištění rozvoje osobnosti, kreativity a logického myšlení. Vedeme děti postupně k samostatnosti v rozhodování, v sebeobsluze a vytváříme prostor pro samostatné myšlení a vytváření elementárních pracovních návyků. Zábavnou a hravou formou se seznamujeme s živou i neživou přírodou, zákonitostmi přírody, s pravidly společenského chování.. Během celého roku pracujeme s dětmi formou hry s příběhem, kterým provázíme všechna témata vzdělávacího programu. Získáváme bohatou zásobu písniček, básniček, povědomí o autorech a ilustrátorech knih. Poznáváme významné osobnosti České republiky. Získáváme povědomí a naší národnosti a kulturních hodnotách. S tím souvisí také důraz na rozvoj gramaticky správného vyjadřování, rozvoj slovní zásoby aktivní i pasivní a seznámení se s psanou formou českého jazyka. Při sestavování školního vzdělávacího programu, tak i třídního vzdělávacího programu vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu vydaného MŠMT. Za pomoci logicky uspořádaných tematických celků ŠVP získávají děti komplexní poznatky ze života okolo nás. Vždy se snažíme vhodnými metodami a formami práce děti nadchnout a motivovat k činnostem zajímavým pro tuto věkovou skupinu. Zaměřujeme se zejména na to, abychom dětem vytvořili co nejpřirozenější prostředí. Našim cílem je, aby se zde děti cítily bezpečně a měly veškeré podmínky pro zdravý vývoj osobnosti po všech stránkách. V letošním školním roce se v naší mateřské škole zaměřujeme zejména na tyto oblasti:

  • polytechnické vzdělávání - obsahuje nejen pracovní činnosti a pracovní výchovu, ale zároveň i poznávání výrobních technologií jednotlivých materiálů, technologickou kázeň při práci, orientaci v různých oborech lidské činnosti, tvorbu životního prostředí, poznávání a používání multimedií a nových technologií.
  • logopedická prevence - pomáhá minimalizovat vznik poruch řeči a odhaluje možné příznaky rizikového řečového vývoje. Probíhá v průběhu celého dne napříč všemi činnostmi ve vzdělávacím procesu.
  • před-matematická gramotnost - vytváření rozmanité vzdělávací nabídky a poskytnutí dostatku příležitostí k rozvíjení mnoha schopností a dovedností a k získávání potřebných vědomostí, které jsou posléze předpokladem ke zvládání učiva matematiky, a tím i vytváření kladného vztahu k matematice. Pracujeme s Hejného metodou.
  • před-čtenářská gramotnost – rozvíjení lásky k četbě i slovu, schopnost soustředit se, vnímat čtené, verbálně se vyjadřovat, popisovat okolní svět. Obohacovat paměť, posilovat tím vlastní sebevědomí, poznání, schopnost vyjádřit myšlené. Formováním předčtenářských dovedností poslechem či obrázkovým čtením rozvíjet řeč, představivost, v neposlední řadě prosociální dovednosti.

 

 

Podmínky vzdělávání:

           

Naše třída se nachází v prvním patře MŠ. Třída je prostorná a uspořádaná do jednotlivých center tak, aby děti mohly pohodlně a nerušeně vykonávat různé druhy činností. Na pravé straně třídy je umístěno sportovní centrum, centrum hudební a poznávací s prostorem pro stavebnice, hry s auty. V levé části třídy jsou umístěny stolečky a židle – zde je umístěno centrum výtvarné a centrum společenských her. Tuto část uzavírá koutek s kuchyňkou doplněný centrem určeným k prohlížení knih a dalších klidových činností. Třída je koncipována tak, aby každé dítě mělo možnost vlastní seberealizace ve všech oblastech činností dle vlastního výběru. Výhodou jednotlivých center – kromě zajištění soukromí a dostatečného prostoru ke hře, je také snadnější udržování pořádku ve třídě a orientace v prostoru. Materiální vybavení je velmi pestré, hračky i pomůcky jsou dětem během celého dne dostupné. Třídu si budeme postupně dotvářet vzhledem k ročnímu období a tematickým celkům.

Materiální podmínky:

            Materiální vybavení je velmi pestré, dostačující hračky jsou dětem dostupné, využíváme ke hře různé šátky, deky, velké dřevěné kostky, záclony, látky, odpadový materiál, který se dá různými způsoby dotvářet i přetvářet. Do přírodovědném koutku si nasbíráme přírodniny (šišky, kamínky, větvičky, a další zajímavosti).      Třída je nově vybavena dětským nábytkem. Prostory třídy jsou vyzdobeny produkty a obrázky dětí. Nechybí zde i náš Rákosníček. 

 Společně s dětmi vytváříme společná pravidla, která všichni respektujeme. Pravidlo zdravého stravování, pravidlo o pomoci a kamarádství, pravidlo respektování, pravidlo o sebeobsluze, pravidlo zacházení s hračkou a uklízení. Slouží nám k jejich připomínání obrázkové piktogrami. Děti jsou pravidelně upozorňovány na možná nebezpečí, na co si mají dávat pozor. Vedeme děti k povědomí o vlastním zdraví. Prostory třídy jsou uspořádány tak, aby zde mohlo docházet k volnému pohybu dětí.

 

Organizace vzdělávání:

            Děti se od šesté hodiny ráno scházejí ve třídě U KRTKA.Od sedmé hodiny do půl osmé jsou ve třídě U FERDY. Od půl osmé do patnácti hodin jsou děti ve své třídě. Odpoledne  děti  přecházi k FERDOVI, pak ke KRTKOVI a po šestnácté  hodině se rozcházi od MAKOVÉ PANENKY. Během dne střídáme aktivity jak rušné, tak klidové. Snažíme se vyvarovat zbytečnému spojování a suplování jiných učitelek. V některých situacích, kdy dochází ke změnám organizace  dne, jsou děti vždy seznámeny předem. Při stolování, hygieně a oblékání se snažíme o samostatnost dětí, samozřejmě s naší dopomocí. Děti se obsluhují  při nalévání čaje. Nesou zodpovědnost za použití toalet a splachování, zastavení vody.

           Dodržování pitného režimu, během dne mají děti ve třídě svoje vlastní hrníčky, do nichž si buď samy, nebo s naší dopomocí nalévají pití. Respektujeme individuální potřeby dětí ohledně jídla. Každé dítě si může samo přidat, do jídla, které dětem nechutná, nikoho nenutíme, k jídlu se chováme s úctou a vždy za něj paní kuchařce poděkujeme. O jídle špatně nemluvíme. Co se týká odpoledního odpočinku, po obědě si na molitánkách s vlastními polštářky na chvilku odpočineme. Čteme si pohádky, zpíváme ukolébavky, posloucháme relaxační hudbu, využíváme pohádky na CD. Při odpočinku necháme spáče usnout, při dodržení odpoledního klidu si můžeme prohlížet knížky, malovat, stavět stavebnice tak, abychom nikoho neprobudili. Při používány toalety respektujeme soukromí dětí, učíme je samostatnosti. Když někdo potřebuje pomoc, rádi pomůžeme. Potřeba pohybu odpovídá uspořádání třídy. V části mezi stolečky neběháme, z důvodů bezpečnosti. Část třídy na koberci využíváme k  volnému pohybu dětí a pohybovým aktivitám. Při pohybu venku docházíme jak na školní zahradu, tak na oblíbené sportovní hřiště. Za pěkného počasí pořádáme dlouhé výlety do přírody.

 

 

Třídní pedagog pro školní rok 2016/2017: Bc. Věra Skalická

                      asistentka pedagoga: Bc. Kateřina Kolářová


 

 

 

 

 

 

 

  •  
TOPlist