Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Třída Rumcajse a Manky

4. a 5. TŘÍDA U RUMCAJSE A MANKY

 

Obecná charakteristika třídy

 

Do třídy U MANKY A RUMCAJSE dochází celkem 29 dětí, z toho je 17 chlapců a 12 děvčat. Věkové složení dětí je 3 – 5 let. Třída se nachází v přízemí budovy. Učitelkami jsou Vendula Moravová a Kateřina Burgstallerová. Počátkem nového školního roku se budeme snažit o co nejlepší přijetí všech dětí při adaptačním procesu. Během letošního roku budeme děti seznamovat v tématech pomocí příběhů založených na situačním a prožitkovém učení. Využijeme k tomu zpěv písniček, říkadla, pohybové i zdravotním chvilky, tvořivé činnosti a všechno ostatní, co si děti oblíbí. Jelikož se u dětí v poslední době objevují častější logopedické vady, budeme častěji zařazovat preventivní logopedická cvičení, rytmizaci slov, gymnastiku mluvidel.

V letošním školním roce, opět zařazujeme do vzdělávací nabídky projekt Zdravá abeceda. Hlavním cílem projektu ZDRAVÁ ABECEDA je prevence nadváhy a obezity, která je zároveň prevencí všech dalších civilizačních chorob. Jde nám o to, vybavit děti kompetencemi pro zdravé rozhodování v oblastech, které ovlivňují jejich dlouhodobé zdraví.

Nově zařazujeme projekt EKOŠKOLKA. Mateřská škola je od školního roku 2015/2016 zapojena do programu sdružení Tereza – Ekoškolka. Jedná se o dlouhodobý, mezinárodní projekt, který napomáhá dětem, učitelům i rodičům udělat ze školky demokratičtější a příjemnější místo blízké přírodě. Děti se učí samostatně rozhodovat, spolupracují navzájem mezi sebou, ale i s dospělými členy Ekotýmu. Společně se pomocí metodiky 7 kroků snaží o snížení ekologického dopadu a zlepšení životního prostředí.

V rámci environmentální výchovy budeme spolupracovat s Českou ornitologickou společností. Zapojíme se do monitoringu příletu stěhovavých ptáků v projektu Jaro ožívá. Budeme s dětmi sledovat přílet Čápa bílého na Strkovský komín v Plané nad Lužnicí a naše výsledky pozorování pošleme na web ornitologické společnosti, která příspěvky vyhodnocuje a odměňuje. V loňském školním roce jsme jako mateřská škola po šesté obdrželi certifikát projektu Jaro ožívá.

Ve školním roce 2015-2016 došlo v naší mateřské škole k proškolení 13 pedagogů V METODICE PŘEDMATEMATICKÉ VÝCHOVY PROF. HEJNÉHO. Tuto metodu budeme zařazovat k obohacení předškolního vzdělávání v naší třídě během řízených i nepřímo řízených činností.

Více se v činnostech zaměříme na polytechnickou výchovu. Pojem polytechnická výchova v MŠ zahrnuje široké téma pro různé oblasti a činnosti vzdělávání předškolních dětí.
Jedná se například o rozvoj matematických dovedností, hry s  materiálem a techniky zpracování materiálů, seznamování s řemesly, používání jednoduchých pracovních nástrojů, konstruktivní hry se stavebnicemi a technickými kreativními hračkami. Děti se také hravou formou seznámí s různými poznatky v oblasti přírodních věd pomocí běžných činností, jevů a předmětů, které nás obklopují.

Polytechnická výchova poskytuje dětem možnost seberealizace, pocitu, že něco zvládly a dokázaly.
 

Vždy se budeme snažit vhodnými metodami a formami práce děti nadchnout a motivovat k činnostem zajímavým pro tuto věkovou skupinu.

Podmínky vzdělávání

 Třída se nachází v přízemí MŠ, po pravé straně od vchodu.  Třída studiového typu jde rozdělit na dvě části. V obou částech nalezneme hernu otevřenou pro mnohé aktivity dětí. Loňský škloní rok sem byl pořízen nový nábytek, ve kterém děti mohou přehledně skladovat hračky, je zde i dětská kuchyňka. Na podlaze je koberec a linoleum. Pro stravování slouží stolky a židličky, využívají se i pro výtvarnou činnost. Ke třídě patří také prostorná šatna, umývárna a toalety pro děti, šatna a sociální zařízení pro učitelky a kuchyňka, kde se připravuje jídlo a pití pro děti.

Organizace vzdělávání

Třída je otevřena od 7.00 do 15.30. Mezi 6.00 a 7.00 se děti schází U MAKOVÉ PANENKY. Odpoledne mezi 15.30 a 16.30 jsou také tam.

Režim třídy:

  • 7.00-8.30 volná hra a scházení dětí
  • 8.30-9.00 zdravotní cvičení a pohybové hry
  • 9.00-9.15 svačina
  • 9.15-10.00 řízená činnost
  • 10.00-11.15 pobyt venku (podle počasí lze zkrátit i prodloužit)
  • 11.15-12.00 oběd a rozcházení dětí
  • 12.00-14.00 odpočinek na postýlkách
  • 14.00 svačina, poté volná hra a rozcházení dětí

Charakteristika vzdělávání

Třídní vzdělávací program vychází z RVP a ŠVP. Je v něm zahrnuto seznámení dětí s novým prostředím, ostatními dětmi, učitelkami a výchova a vzdělávání, která respektuje roční období a využívá jejich potenciál.

Zaměříme na dobrý průběh adaptace dětí na mateřskou školu a vytváření dětského kolektivu. Budeme se snažit vhodnými metodami a formami práce děti nadchnout a motivovat k činnostem zajímavým pro tuto věkovou skupinu. Dětem budeme nabízet činnosti tak, aby každé z nich našlo práci jemu blízkou. Proto na nástěnkách pro rodiče jsou činnosti pro určitá témata rozděleny do osmi částí, které reprezentují osm směrů, na které může být zaměřene inteligence a zájmy dítěte.

Jelikož se u dětí v poslední době objevují častější logopedické vady, budeme častěji zařazovat preventivní logopedická cvičení, rytmizaci slov, gymnastiku mluvidel.

 

třídní pedagog: Mgr. Kateřina Burgstallerová (4.třída - U Rumcajse)

třídní pedagog: Bc. Vendula Moravová (5.třída - U Manky)


 

 

    

TOPlist